Verstaan konflik beter.

Wat is konflik?

Prof Daniël Louw (Liefde is vir altyd) verduidelik konflik soos volg: "Konflik is meer as ’n verskil, dit is ’n geskil. Geskille ontstaan wanneer verskille aanleiding gee tot wrywing; wanneer twee mense se standpunte so reglynig teenoor mekaar staan dat dit frustrasie en weerstand veroorsaak." Hieruit blyk dit dat daar 'n bepaalde element in konflik is wat eis dat mens dit doelbewus moet bestuur anders kan verhoudings verongeluk word. Dit is aan die anderkant tog moontlik om van iemand anders te verskil sonder om noodwendig in 'n konflik ingedompel te word. Met ander woorde, verskille bring nie noodwendig spanning tussen partye nie. Die probleem kom egter wanneer daar bepaalde spanning ontstaan as gevolg van die verskille. Die vraag is nou: Hoe moet sulke konflik hanteer word?

Is konflik altyd sleg?

Konflik is nie net sleg nie. Kyk 'n bietjie wat kan die uitkoms van konflik wees: Hoe meer mens daaroor nadink, hoe meer besef mens dat die probleem nie by die konflik as sodanig lê nie, maar wanneer konflik nie reg bestuur word nie, kan die uitkoms daarvan baie negatief en verwoestend wees. Aan die anderkant, as konflik reg bestuur word, kan die uitkoms daarvan uiters positief wees en baie opbouend. Daarmee word nou nie bedoel dat 'n mens links en regs na konflik moet soek net om te kyk of jy dit in 'n opbouende resultaat kan omskep nie. Maar, wanneer jy tog in 'n konfliksituasie kom, moet jy weet hoe om dit reg te hanteer. Dit is hieroor waarop ons in hierdie reeks oor konflik gaan konsentreer. Terwyl mens nie moet soek na konflik nie, is dit ook netso waar dat mens nie ten alle koste konflik moet vermy nie. So 'n vermyding kan natuurlik netso destruktief wees as die konflik self. Deur stil te bly, kan dit gebeur dat die waarheid nooit na vore kom nie of dat die innerlike emosies van iemand so onderdruk word dat dit later op ander lelike en dikwels verwoestende maniere uitkom. Wees dus versigtig vir konflik maar in dieselfde asem, moenie so bang wees vir konflik dat die prys van vermyding te duur word om te betaal nie.

Voorbeelde van konflik in Jesus se bediening.

Gaan lees die volgende Skrifgedeeltes en vra jouself telkens: Wat was die oorsaak van die konflik? en Wat was die afloop van die konflik?

Samevattend

In al bogenoemde gevalle is dit opvallend dat die konflikte nie geslaagd opgelos is nie. Die vernaamste rede is waarskynlik dat die partye wat daarin betrokke was nie gewillig was om deur mekaar beïnvloed te word nie. Onversetlikheid lei daartoe dat daar 'n kloof tussen die partye kom met selfs verwoestende gevolge. In die gevalle waarby Jesus betrokke was, leer ons dat Hy ter wille van die waarheid van die Evangelie nie daarvoor teruggedeins het om deur sy optrede in konflik met die Joodse leiers te kom nie. Hulle was egter onversetlik en het hulle nie deur Jesus laat leer nie - vir hulle natuurlik tot nadeel. Aan die anderkant merk ons op dat in die gevalle waarby Paulus betrokke was, die verhoudings skipbreuk gely het omdat die partye hardkoppig was. Dit gaan nie noodwendig daar om die waarheid teenoor die leuen nie. Die gevolg was selfs tot nadeel van die bediening van Paulus. Dit kon anders gewees het as daar net meer toegeeflikheid van beide die partye was. 'n Belangrike les wat ons dus uit bogenoemde konflikte kan leer, is dat jou houding in die kofliksituasie nogal baie kan bydrae tot die geslaagdheid of mislukking van 'n konflik.

Terug na die hoofblad